VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky Radia Haná (dále jen “podmínky”) vydané s platností a účinností od 1.1. 2011 před datem účinnosti jsou platné původní podmínky.

I. ÚVOD

Právní vztahy mezi Radiem Haná, s.r.o., se sídlem Olomouc – město, Blažejské náměstí 97/7, PSČ 779 00, IČ: 47 681 837, vedené u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4510 (dále jen jako „rádio“) a právnickou nebo fyzickou osobou (dále jen jako „objednatel“) při poskytování reklamního plnění – rozhlasového vysílání se řídí těmito „podmínkami“, které jsou vydány v souladu s ust. § 273 obchodního zákoníku 513/1991 Sb. Podmínky se vztahují na všechny objednávky, smlouvy a písemné dokumenty uzavřené mezi radiem a objednatelem přičemž se stávají součástí každé takové smlouvy a určují část jejího obsahu. Případná rozdílná ujednání smlouvy mají přednost před všeobecnými obchodními podmínkami.

II. VYMEZENÍ POJMŮ

Obsah ostatních výslovně nezmíněných pojmů je chápán v hranicích jejich obsahu stanovených zákonem č. 231/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů.

III. VYSÍLÁNÍ REKLAMY ČI SPONZORSKÉHO VZKAZU (DÁLE JEN JAKO „REKLAMA“)

Objednatel svým podpisem mediaplánu objednává u rádia reklamní vysílání dle tohoto mediaplánu a potvrzuje tak svůj souhlas s objednávkou (mediaplánem) a těmito „podmínkami". Doručením této písemné objednávky rádiu, a to buď osobně, e-mailem či prostřednictvím pošty, se následně mezi objednatelem a rádiem uzavírá platná smlouva o reklamě a sponzoringu. Smlouvu lze uzavřít pouze písemně. Rádio rezervuje vysílací čas pro odvysílání reklamního vysílání objednatele za sjednaných podmínek a za sjednanou úplatu rovněž dle mediaplánu. Rádio zřetelně zvukově oddělí jednotlivé reklamní bloky od ostatních částí vysílacího schématu daného pásma vysílání rádia, a to i od sponzorských vzkazů téhož objednatele, či sponzorských vzkazů jiných fyzických či právnických osob.

Objednatel výslovně prohlašuje, že je srozumněn s tím, že cena za každé reklamní vysílání je sjednána jako cena za rezervaci reklamního prostoru a umožnění odvysílání reklamy. Případné objednatelovo nedodání reklamního spotu, obsahu reklamy, podkladu pro její výrobu, jiných potřebných informací, „rodného listu“ nebo oprávněné odmítnutí vysílání ze strany rádia dle článku V. těchto „podmínek“ a tím způsobená eventuelní nemožnost rezervovaný reklamní prostor skutečně využít k odvysílání reklamy, nemá vliv na povinnost objednatele zaplatit rádiu sjednanou cenu za zajištení rezervace tohoto prostoru a za umožnění využití reklamního vysílání, přičemž v takovém případě nemá objednatel nárok na náhradní plnění. Pro vysílání reklamy je rozhodné konkrétní časové pásmo ve stejném cenové tarifu nikoli přesný čas vysílání reklamy či sponzorského vzkazu. Při sestavování denních plánu vysílání reklamních spotů totiž dochází k optimalizaci jednotlivých reklamních bloků z hlediska jejich stopáže, počtu spotů v bloku, odstupu mezi konkurenčními produkty, apod.

Reklama objednatele bude vysílána v rezervovaných časech dle mediaplánu v případě, že objednatel dodá reklamní spot spolu s „rodným listem“ a zároveň splní článek V. těchto podmínek nebo dodá podklady pro výrobu spotu při současném splnění článku VI. těchto podmínek. Sponzorský vzkaz objednatele bude vysílán rádiem na počátku, nebo a na konci vysílání sjednaného pořadu rádia.

IV. VYSÍLACÍ OKRUHY RADIA HANÁ

Radio Haná Pop - nejlepší hudební výběr od 80. let až do současnosti
Střední Morava (Olomouc, Prostějov) 92,3 MHz, Přerov 98,6 MHz, Hranice a Zábřeh 91,9 MHz, Šumperk a Valašské Meziříčí 103,3 MHz, Bruntál 102,9 MHz, Boskovice 96,2 MHz, Vyškov 97,8 MHz, Kroměříž 88,4 MHz, Moravská Třebová  05,1  MHz, Svitavy 90,1 MHz.

Radio Haná SkyRock - nejlepší rockový výběr od 60. let až do současnosti
Olomouc 100,0 MHz a Prostějov 100,2 MHz. A Hranice a Lipník n. Bečvou 103,1 MHz

V. REKLAMNÍ SPOT ČI SPONZORSKÝ VZKAZ (DÁLE JEN „SPOT“) DODANÝ OBJEDNATELEM

Objednatel dodá spot ve stereo kvalitě se vzorkovací frekvencí minimálně 44kHz ve formátu wav, mpeg layer 2 nebo layer 3 (mp2, mp3) s datovým tokem minimálně 128kBit/s na nosiči CD, DVD nebo elektronickou poštou v jednom vyhotovení. Lhůta dodání spotu nejpozději tři pracovní dny před počátkem reklamního vysílání. Za obsah spotu odpovídá objednatel, kdy je povinen respektovat všechny podmínky stanovené platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 231/2001 Sb. Obsah nesmí být v rozporu s právy či oprávněnými zájmy třetích osob, v rozporu s dobrými mravy, urážlivý či vulgární či nenarušuje charakter vysílání rádia. Rádio dodaný spot před zařazením do vysílání rádia vyslechne a ověří, zda není v rozporu s platnými právními normami. Nesplňuje-li spot veškeré náležitosti, rádio je oprávněno tento spot dodaný objednatelem nezařadit. O tomto je rádio povinno bez zbytečného odkladu informovat objednatele. Do doby dodání řádného spotu odpovídajícího všem uvedeným požadavkům se odkládá počátek vysílání reklamy, aniž by se tento odklad jakkoli dotknul stanoveného konce trvání vysílání. Ke každému reklamnímu spotu či sponzorského vzkazu je objednatel povinen dodat „rodný list spotu“. Nedodá-li objednatel „rodný list“ spotu, rádio může odepřít jeho odvysílání bez náhrady reklamního vysílání. V případě, že objednatel uvede v „rodném listu“ spotu nesprávné nebo neúplné informace, může rádio požadovat
uhradu smluvní pokuty ve výši 5000,- Kč.

VI. ZHOTOVENÍ SPOTU (REKLAMNÍHO SPOTU ČI SPONZORSKÉHO VZKAZU) RADIEM

Objednatel předá rádiu svou objednávku – návrh reklamního spotu či sponzorského vzkazu (dále jen objednávka spotu) ve lhůtě nejdéle pěti pracovních dnů od přijetí objednávky spotu. Objednávku spotu učiní písemně prostřednictvím poštovního doručovatele, faxu, či e-mailu. Případná změna objednávky před jejím smluvním potvrzením musí být učiněna písemně. Objednávka se pro smluvní strany stává závaznou okamžikem odeslání potvrzení objednávky ze strany rádia. Rádio si vyhrazuje právo, v případě, že objednávku nebude považovat za úplnou či určitou, tuto objednávku odmítnout či požadovat její upřesnění. Požaduje-li objednatel změny zadané objednávky i poté, co byla rádiem již potvrzena, rádio může žádost objednatele odmítnout, není-li zhotovení spotu v pozměněné podobě ve sjednané lhůtě pro zhotovení možné. Pro případ požadované změny, sjednaly smluvní strany úhradu ve výši 50% navíc k původní ceně za provedení díla. Spot bude objednateli předán ve stereo kvalitě na nosiči CD ve zvukovém formátu se samplovací frekvencí 44kHz, nebo elektronickou poštou se samplovací frekvencí 44kHz ve formátu mp3, s minimálním datovým tokem 128kbit/sec. Rádio zhotoví spot ve lhůtě 5 dní od řádného obdržení a potvrzení objednávky objednatele. Nedodržení lhůty zhotovení díla způsobené nepředvídanými okolnostmi či technickou závadou nezaviněnou rádiem, není považováno za vadné plnění. V takto stanovené lhůtě je objednatel povinen spot převzít. Spot je dokončen dokončeno i v případě, vykazuje-li drobné vady a nedodělky nebránící jeho použití pro účely odvysílání. Místem plnění je budova rádia. Objednatel je oprávněn požadovat předvedení spotu před jeho převzetím. Objednatel je povinen převzít spot i před touto dobou, jestliže jej k převzetí rádio vyzve. Při odstoupení objednatele od objednávky ve lhůtě 5 a méně dní od řádného obdržení a potvrzení objednávky objednatele, uhradí poplatek ve výši 100% za provedení díla.

VII. CENA REKLAMY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za rezervaci reklamního vysílání (vysílání reklamní kampaně), za zhotovení reklamního spotu či sponzorského vzkazu se řídí ceníkem Radia Haná platného ke dni uzavření smlouvy a je účtována v českých korunách. K výsledné ceně je připočítávána daň z přidané hodnoty ve výši legislativně platné v době vystavení faktury. Radio je oprávněno kdykoli ceník změnit. Tato změna je účinná ode dne jejího vyhlášení. Objednatel se zavazuje za vysílání reklamy a sponzorských vzkazů v dohodnutém rozsahu zaplatit smluvenou částku. Podkladem pro zaplacení ceny za vysílání reklamy a sponzorských vzkazů jsou faktury vystavené rádiem. Faktury jsou splatné do 14 dnů ode dne vystavení. Všechny částky jsou uvedeny bez Daně z přidané hodnoty (DPH) a sazba DPH je ve výši legislativně platné v době vystavení faktury. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu. V případě platby bankovním převodem, je objednatele povinen provést úhradu na účet rádia č.377829353/0300 vedený u ČSOB, a.s. pobočka Olomouc nebo na účet rádia č. 3772712001/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s. pobočka Olomouc. Pro případ prodlení objednatele s kteroukoli ze sjednaných úhrad stanovily smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,1% ze stanovené celkové ceny, a to za každý den trvání prodlení objednatele. Objednatel prohlašuje, že se při podpisu této smlouvy řádně seznámil s platným ceníkem rádia a je s ním
srozuměn.

VIII. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

1. Rádio zařazuje ve sjednaném rozsahu reklamu či sponzorský vzkaz nebo reklamu a sponzorský vzkaz objednatele do svého vysílacího schématu a sjednaných pásem vysílání v termínech daných objednávkou nebo přílohou smlouvy o reklamě a sponzoringu.

2. Smluvní strany sjednaly dále právo rádia ukončit zařazování reklamy či sponzorského vzkazu či reklamy a sponzorského vzkazu objednatele do svého vysílacího schématu sjednaného pásma vysílání před dobou sjednanou v objednávce vysílání, bude-li prodlení objednatele s úhradou kterékoli ze sjednaných plateb delší 10 pracovních dnů.

3. Doba trvání této smlouvy, respektive doba, po níž trvá závazek rádia zařazovat v rozsahu stanoveném touto smlouvou reklamu či sponzorský vzkaz či reklamu a sponzorský vzkaz objednatele do svého vysílacího schématu sjednaného pásma může být smluvními stranami prodloužena či zkrácena, s výjimkou důvodu uvedeného v bodě 2. tohoto článku smlouvy, pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran provedené formou písemného dodatku k této smlouvě.

IX. STORNOVACÍ PODMÍNKY

Stornování již uzavřené smlouvy ze strany objednatele je možno provést pouze písemně s prokazatelným doručením rádiu nejpozději 10 pracovních dní před prvním vysíláním reklamy. Při stornování v rozmezí 9 – 2 pracovních dnů před prvním vysíláním reklamy je objednatel povinen uhradit storno poplatek ve výši 30% ceny stornovaného vysílání. Při pozdějším stornování nebo stornování v průběhu již započatého vysílání reklamy je objednatel povinen zaplatit storno poplatek ve výši 100% ceny části vysílání, které ještě nebylo vysíláno.

X. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

Veškeré další vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 231/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, tedy zejména nezařazovat do vysílání reklamy a sponzorské vzkazy:
- podporují chování ohrožující morálku, zájmy spotřebitele nebo zájmy ochrany zdraví, bezpečnosti nebo životního prostředí,
- určené dětem nebo v nichž vystupují děti, pokud podporují chování ohrožující jejich fyzický, psychický nebo mravní vývoj,
- v nichž účinkují hlasatelé, moderátoři a redaktoři zpravodajských a politicko-publicistických pořadů,
- náboženské a ateistické
- politických stran, hnutí a nezávislých kandidátů na poslance, senátory nebo členy zastupitelstva města nebo obce nebo vyššího územního samosprávného celku, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak,
- na léčivé přípravky a prostředky zdravotnické techniky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis v tuzemsku,
- na tabák a tabákové výrobky,
- skryté a podprahové,
- obsahující podprahové sdělení,
- které snižují úctu k lidské důstojnosti,
- útočící na víru a náboženství nebo politické či jiné smýšlení,
- obsahující diskriminaci na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, národního nebo sociálního původu, anebo příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině.

Za pravdivost údajů obsažených v reklamě odpovídá objednatel. Objednatel sponzorského vzkazu nemá a nesmí mít jakýkoli vliv na vlastní obsah jím sponzorovaného či jiného pořadu rádia. Rádio odpovídá za to, že vysílání bude provedeno řádně a včas. Rádio odpovídá pouze za zásadní úmyslně zaviněné rozpory, které vykazuje vysílání oproti výslovně stanoveným požadavkům objednatele. Případné vady je objednatel povinen rádiu oznámit písemně včetně jejich přesné specifikace ve lhůtě do pěti pracovních dnů. Rádio se zavazuje do pěti pracovních dnů od doručení reklamace rozhodnout o její oprávněnosti. V případě vyšší moci či technických problémů nezaviněných rádiem, rádio neodpovídá za škodu vzniklou objednateli v souvislosti s neodvysílání reklamy či sponzoringu, kdy se rádio zavazuje objednanou reklamu či sponzoring zařadit do vysílání v nejbližším možném termínu. Objednatel tímto uděluje výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropské unie č. 2016/679, obecným nařízením o zpracování osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a pro oslovení přímým marketingem. Smluvní strany berou na vědomí, že obsah smluv, jakož i informace, sdělené smluvním stranám nebo získané smluvními stranami, a to bez ohledu na to, zda v psané či jiné formě, v průběhu jednání o uzavření této Smlouvy nebo v době její účinnosti, jsou informacemi důvěrného charakteru ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a tvoří předmět obchodního tajemství každé ze smluvních stran, a tudíž jako takové požívají ochrany poskytované obchodním zákoníkem a dalšími právními předpisy.
 

XI. USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

Veškeré změny a doplnění je možno provádět pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran a výlučně písemnou formou. Smluvní objednávka se vyhotovuje nejméně ve dvou vyhotoveních v hodnotě originálu, z nichž po jednom
obdrží každá ze smluvních stran. Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost pro objednávky uzavřené po 1. 1. 2011.